การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ

จึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เอกสารประกอบ
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
     >>> https://drive.google.com/open?id=1X_mnNjiB8_f8q8A3CsRY4jcgWy_mik2y
- (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
     >>> https://drive.google.com/open?id=1ljuVMTpOvmuaOL_9VBfWQfKzbUFrzxsy

ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
กรุณาระบุตำแหน่งของท่าน เช่น อธิการบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน/หน่วยงาน
โปรดใส่ชื่อเต็มของหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาชีพ
Clear selection
โทรศัพท์/ มือถือ
e - mail
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy