INSCRIPCIONS ESCOLA DE TRAIL
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES D’ESCOLA TRAIL DIEDRE D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, així com la gestió del seu expedient. També l’informem que les seves dades personals i les seves dades de salut seran tractades única i exclusivament amb el fi de fer efectiva la relació que ens uneix.La negativa a facilitar les dades de salut sol•licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder participar en determinats esdeveniments. Així mateix l’informem que en el cas que vostè sol•liciti la tramitació de la llicència federativa del seu fill/a, les dades del seu fill/a seran cedits a la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure’s, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 5 1e. 1ª -08504- SANT JULIÀ DE VILATORTA, així com a l’adreça de (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA : LA RAMBLA Nº 41 PPAL., 08002-BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les d'acord amb les finalitats esmentades anteriorment, així com cedir-les a la corredoria d'assegurances seleccionada per tramitar l’assegurança federativa. A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE que per poder complir amb la finalitat abans especificada, tracti les seves dades de caràcter personal. A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal i les del seu fill/a, per a la finalitat especificada, per part d’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE. *
NOM I COGNOMS DEL NEN/A *
Your answer
ESCOLA *
Your answer
CURS 2018/19 *
D.N.I. NEN/A *
Your answer
DATA DE NAIXEMENT NEN/A *
MM
/
DD
/
YYYY
Nº TARGETA SANITàRIA *
Your answer
NOM I COGNOMS (pare/mare o tutor legal) *
Your answer
ADREçA *
Your answer
C.P. I POBLACIó *
Your answer
D.N.I. (pare/mare o tutor legal) *
Your answer
E-MAIL *
Your answer
DIES A LA SETMANA *
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA - AUTORITZACIÓ SEPA Com a conseqüència de l'entrada en vigor del "Real decreto ley 6/2013, de 22 de marzo de protección a los titulares" i del reglament ( UE ) nº 260/2012 del parlament europeu i del Consell de 14 de març de 2012, pel que s'estlableixen requisits tècnics i empresarials per les transferències i els càrrecs domiciliats en euros SEPA ( Single Euro Payments Area ) ens veiem en l'obligació de demanar la vostra autorització per domiciliar els rebuts que s'originin a partir de la inscripció com a membre de l'escola Trail Diedre de l’Ass. Esp. Diedre. TITULAR DEL COMPTE : *
Your answer
Nº DE COMPTE IBAN (ES + 22 digits) *
Your answer
CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE ESCOLA TRAIL DIEDRE ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE posa en el vostre coneixement que disposa de l’espai web http://www.escolatraildiedre.com/, així com en diverses comptes de les diferents xarxes socials, dossiers informatius i revistes on s’informa i fa difusió de les seves activitats. Es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes, residents, treballadors o col•laboradors, realitzant les esmentades activitats i amb la finalitat de difondre el Trail Running i promocionar aquest esport. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE demana el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les diferents activitats, a la pàgina web, xarxa social, dossier informatiu, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DIEDRE, i sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. Les fotografies i filmacions seran sempre amb la finalitat de difondre el Trail Running i promocionar aquest esport. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. *
CONSENTIMENT ACTIVITATS AL MEDI NATURAL Autoritzo al meu fill/a a participar a les activitats organitzades per l’Escola de Trail Diedre que és duran a terme fora del recinte de l’escola. *
DECLARACIÓ MALALTIA I/O AL•LÈRGIA Per evitar possibles riscos durant la pràctica de les Activitats que organitza i gestional’Ass. Esp. Diedre amb l’Escola de Trail, cal tenir presents altres aspectes importants. La persona que omple aquest formulari, declara el següent: El vostre fill/a té alguna malaltia que cal tenir present durant la pràctica d’activitatfísica? *
En cas afirmatiu, esmenta de quina/es malaltia/es es tracta
Your answer
El vostre fill/a té alguna al•lèrgia/es? *
En cas afirmatiu, esmenta de quina/es es tracta:
Your answer
CONSENTIMENT GRUPS WHATSAPP Autoritzo a l’Escola de Trail Diedre a posar-me als grups de whatsapp necessaris per la correcte comunicació en cas d’imprevistos o urgències d’última hora. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms