แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. หลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗) (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจาก รร.ร.ศร. หลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗)

*คำชี้แจง*
รร.ร.ศร.มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
และการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหารประทวนให้สามารถ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗) กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการผลิตนายทหารประทวนของ รร.ร.ศร. ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดให้ข้อมูลในตอนท้ายของแบบติดตาม

**ความมุ่งหมายของหลักสูตร**
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบติดตาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับผู้บังคับหมู่ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
2. สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการยิงปืนเล็กยาวได้อย่างแม่นยำ
3. มีความรู้ทางยุทธวิธีระดับหมู่ ตอน หมวดปืนเล็กและมีความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
4. มีสมรรถภาพร่างกายตรากตรำต่อการปฏิบัติการทางทหารได้

***เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณากดปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างของแบบติดตาม เพื่อส่งข้อมูลของท่านให้กับ
รร.ร.ศร.ต่อไป***

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่บรรจุ/ปฏิบัติงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
  1.2 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
  1.3 ความสามารถทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
  1.4 ความสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนเล็กยาว
  1.5 ความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
  1.6สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.10 ความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค
  3.11 ความเป็นผู้นำ
  3.12 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question