แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของ 1129 PEA Call Center ประจำปี 2559
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า/ประชาชนทั่วไป
1129
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคาดหวังและการรับรู้จริงรวมทั้งความพึงพอใจจากการใช้บริการของผู้ใช้ไฟฟ้า/ประชาชนทั่วไป ที่มีต่อบริการของ 1129 PEA Call Center และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 การประเมินความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการใช้งานระบบสารสนเทศและสื่อสารของ PEA

คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความคาดหวังและการรับรู้จากการบริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) โดยระดับความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับก่อนใช้งานระบบ และ การรับรู้ต่อคุณภาพของระบบ หมายถึง สิ่งที่ท่านได้รับจริงหลังจากใช้ระบบ
ส่วนที่ 1.1 การประเมินความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการบริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) ที่ได้จัดทำ/ปรับปรุงในปี 2559 *
1129 PEA Call Center มีการเพิ่มจำนวนคู่สายโทรศัพท์จากเดิม 60 คู่สาย เป็น 90 คู่สาย เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟ/ประชาชนทั่วไปที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ 1129 PEA Call Center เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service