ใบสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (SMART) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยนักศึกษาจะได้รับแบบบันทึกกิจกรรมภายหลังการเข้าร่วมโครงการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question