Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030
Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030. Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost
z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców, naszego Powiatu. Nasze działania przyczynią się do wypracowania mechanizmów wspólnego podejmowania decyzji i angażowania mieszkańców oraz instytucji na rzecz społecznego rozwoju lokalnego. Skuteczność działań podejmowanych w zakresie polityki społecznej decydować będzie o zaangażowaniu wszystkich podmiotów działających w tym niezwykle ważnym dla rozwoju naszego powiatu obszarze. W związku z tym, że proces opracowania strategii wymaga diagnozy sytuacji społecznej, a także prognozy działań na kolejne lata, zwracam się z serdeczną prośbą do Państwa o udzielanie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Ankieta jest anonimowa.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Płeć
Clear selection
2. Wiek
Clear selection
3. Wykształcenie
Clear selection
4. Miejsce zamieszkania
Clear selection
5. Sytuacja zawodowa
Clear selection
6. Jakie problemy społeczne w Pana/i ocenie występują na terenie powiatu koneckiego i jaki jest ich stopień nasilenia, posługując się skalą od 1 do 3 gdzie 1 oznacza niski, 2 – średni, 3 – wysoki poziom nasilenia problemu? *
1
2
3
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
niepełnosprawość
długotrwała lub ciężka choroba
przemoc w rodzinie
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
alkoholizm
narkomania
7. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się Pana/i zdaniem rodziny zamieszkujące na terenie powiatu koneckiego?
Clear selection
8. Jakie osoby/rodziny zamieszkujące na terenie powiatu koneckiego są najbardziej Pana/i zdaniem zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym?                            (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
9. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej na terenie powiatu koneckiego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
10. Jakie problemy społeczne Pana/i zdaniem dotyczą najczęściej osób starszych, zamieszkujących na terenie powiatu koneckiego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
11. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się Pana/i zdaniem osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu koneckiego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
12. Jakie działania realizowane na terenie powiatu koneckiego umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
13. Proszę wskazać, jakie Pana/i zdaniem są główne powody bezrobocia na terenie powiatu koneckiego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
14. Czy Pana/i zdaniem lokalny rynek pracy stwarza możliwości zatrudnieniowe dla osób z niepełnosprawnościami?
Clear selection
15. Jeśli „nie”, to proszę wskazać na jakie przeszkody napotykają:
Clear selection
16. Jak ocenia Pan/i aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie koneckim?
Clear selection
17. Czy sytuacja na rynku pracy w powiecie koneckim w Pana/i opinii obecnie jest lepsza czy gorsza niż rok temu?
Clear selection
18. Czy Pana/i zdaniem w przeciągu najbliższych kilku lat sytuacja na lokalnym rynku pracy ulegnie zmianie?
Clear selection
19. Jakie dostrzega Pan/i zjawiska na rynku pracy mające negatywny wpływ na zatrudnienie? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi)
20. Jakie działania podejmowane na szczeblu powiatu najlepiej przyczyniłyby się do spadku bezrobocia? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
21. Jakie problemy w obszarze opieki zdrowotnej występują Pana/i zdaniem na terenie powiatu koneckiego? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
22. Jakie problemy w obszarze edukacji występują Pana/i zdaniem na terenie powiatu koneckiego
Clear selection
23. Czy Pana/i zdaniem istnieje na terenie powiatu problem uzależnień?
Clear selection
24. Które grupy osób wymienione poniżej są według Pana/i najbardziej zagrożone problemem uzależnień (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
25. Jak Pan/i ocenia skalę występowania w powiecie koneckim problemu uzależnień tj.: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od nikotyny, hazardu, Internetu, itp?
Clear selection
26. Jakie są według Pana/i przyczyny występowania uzależnień? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
27. Jakie działania Pana/i zdaniem winny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
28. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie?
Clear selection
29. Jakie są według Pana/i przyczyny przemocy w rodzinie?
Clear selection
30. Jakie działania należy Pana/i zdaniem podejmować wobec ofiar przemocy                          w rodzinie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
31. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie na terenie powiatu koneckiego?
Clear selection
32. Jeśli „nie”, jakie są przyczyny? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
33. Czy Pan/i korzystał/a ze wsparcia świadczonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich?
Clear selection
34. Jeżeli TAK prosimy określić rodzaj otrzymanego wsparcia:
Clear selection
35. Czy Pana/i zdaniem instytucje działające na terenie powiatu koneckiego wspierają rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych?
Clear selection
36. Czy Pana/i zdaniem powiat konecki zapewnia należytą pomoc socjalną rodzinom przeżywającym różnego rodzaju problemy?
Clear selection
37. Czy Pana/i zdaniem instytucje z terenu powiatu koneckiego przeciwdziałają zjawiskom patologii wśród mieszkańców?
Clear selection
38. Czy Pana/i zdaniem na terenie powiatu koneckiego realizowane są programy profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie występowaniu patologiom w rodzinie?
Clear selection
39. Czy spotkał/a się Pan/i ze zjawiskiem dyskryminacji osób                                                      z niepełnosprawnościami?
Clear selection
40. Jakie działania powinien podjąć samorząd powiatowy, aby ograniczyć obszary problemów społecznych? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy