แบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด

คำชี้แจง
1. เพื่อให้จังหวัดได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โปรดตอบแบบสอบถามและกรอกข้อความให้สมบูรณ์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม..