แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 ระดับ *
1.2.1 หลักสูตร/สาขา *
Your answer
1.3 สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ท่านมีหน่วยงานต้นสังกัดในการประกอบอาชีพอยู่แล้วหรือไม่
1.4 เกรดเฉลี่ย (GPA) *
Your answer
1.4.1 เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ *
1.4.2 ไม่เป็น เพราะ
1.5 ระยะเวลาในการศึกษา (ปี) *
Your answer
1.5.1 ท่านสอบเข้ามาในระบบใด *
1.5.2 โควต้า (โปรดระบุชื่อโควต้า)
Your answer
1.5.3 กรณีที่ท่านไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ป.ตรี 4 ปี, ป.โท 2 ปี, ป.เอก 4 ปี) เพราะ .......
Your answer
1.6 สภานภาพการทำงาน *
1.6.1 ประเภทของงาน
1.6.2 ได้ทำงานตรงตามสาขา/วิชาที่ได้เรียนมาหรือไม่
1.6.3 อัตราเงินเดือน
Your answer
1.6.4 ศึกษาต่อ (โปรดระบุ หลักสูตร/สาขา สถานที่ศึกษา ประเทศ ที่หัวข้อ )
Your answer
1.6.5 อยู่ในระหว่างเตรียมศึกษาต่อ (โปรดระบุ หลักสูตร/สาขา สถานที่ศึกษา ประเทศ)
Your answer
1.7 ท่านเคยย้ายสถานที่ทำงานหรือไม่ (กรณีไม่เคย ไม่ต้องตอบข้อนี้ค่ะ)
ชื่อสถานที่ทำงานเดิม...........................................................ตำแหน่ง............................................................ สาเหตุที่ย้าย.................................................................................................................................................
Your answer
1.8 หลังจากจบการศึกษาท่านเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. หรือไม่ *
1.9 หลังจากจบการศึกษาท่านเคยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการ ภาค ข. หรือไม่ *
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการหางาน/การสัมภาษณ์งาน/การได้งานทำ
(ระดับปัญหา อุปสรรค)
5
4
3
2
1
1. เกรดเฉลี่ยมีผลต่อการได้งานทำ
2. คุณวุฒิที่จบมีผลต่อการได้งานทำ
3. ความรู้เฉพาะทาง ด้านวิชาการมีผลต่อการได้งานทำ
4. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีผลต่อการได้งานทำ
5. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการได้งานทำ
6. บุคลิกภาพและความมั่นใจมีผลต่อการได้งานทำ
7. ไม่มีข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
8. การเลือกสถานที่ทำงาน
9. การเลือกลักษณะงาน
10. การฝึกงาน/ความรู้ภาคสนามไม่พอเพียง
11. กิจกรรมระหว่างเรียนไม่สนองต่อการได้งานทำ
12. ความมีชื่อเสียงของคณะเกษตรมีผลต่อการได้งานทำ
13. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยช่วยในการได้งาน
2.2 สิ่งที่คณะเกษตรควรเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นิสิตก่อนจบการศึกษา
(ควรเตรียม ความพร้อม)
5
4
3
2
1
1. การพัฒนาและเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ
4. บุคลิกภาพและการวางตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
5. ข้อมูลแหล่งงาน / สถานที่ที่รับสมัครงาน
6. เทคนิค/กลยุทธ์การเขียนใบสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ภาษาอังกฤษเพื่อสัมภาษณ์งาน
8. แนวทางคำถามและคำตอบในการสัมภาษณ์งาน
2.3 คำถามในการสัมภาษณ์งานที่ท่านพบบ่อยที่สุด
Your answer
2.4 คำถามที่ท่านคิดว่ายากที่สุดในการสัมภาษณ์งาน
Your answer
2.5 สิ่งที่ท่านคิดว่าผู้สัมภาษณ์ตัดสินใจรับท่านเข้าทำงาน
Your answer
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร บทบาทงานสอนของอาจารย์ คุณลักษณะนิสิต การบริการการศึกษา และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่านศึกษา
(ระดับความคิดเห็น ต่อหลักสูตรที่ท่านศึกษา)
5
4
3
2
1
1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรอย่างชัดเจน
2. มีเนื้อหาวิชาที่ทำให้หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์
3. กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์
4. มีความสอดคล้องในเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
5. มีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
6. มีกิจกรรมฝึกงาน / ศึกษาดูงานที่ตรงตามความต้องการ
7. มีกิจกรรมฝึกงาน / ศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์
8. มีจำนวนชั่วโมงฝึกงาน / ระยะเวลาศึกษาดูงานที่เหมาะสม
9. มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ
10. มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
11. มีความเป็นสหวิทยาการ (การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา)
12. ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และทันสมัย
13. สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
14. สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
15. สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
16. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศ
17. มุ่งแก้ปัญหาระดับชุมชน
18. มุ่งแก้ปัญหาระดับประเทศ
19. ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
20. ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในวิชาชีพ
21. ทำให้ผู้เรียนเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านวิชาการวิชาชีพ
22. ทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานวิจัยเบื้องต้นได้
23. ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ
24. ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
25. ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
26. ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการระบบงานได้
27. ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในสายวิชาชีพได้
28. ช่วยเพิ่มและขยายเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ
3.1.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
Your answer
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทงานสอนของอาจารย์
(ระดับความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็นต่อบทบาทงานสอนของอาจารย์)
5
4
3
2
1
1. สามารถสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมได้
3. เนื้อหารายวิชาที่สอน มีความเหมาะสมและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
4. มีการเตรียมการและวางแผนการสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
5. มีการนำเทคนิคหรือวิธีการสอนใหม่ๆ ที่ทันต่อสถานการณ์มาใช้เสมอ
6. มีการทบทวน/ประเมินการสอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเสมอ
7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ พร้อมเสียสละเวลาเพื่องานสอน และให้คำปรึกษานิสิตทุกระดับอย่างเต็มที่
8. ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไป และมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ดี
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษา และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ของคณะเกษตร
(ระดับความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อ การบริการการศึกษาและสภาพแวดล้อม)
5
4
3
2
1
1. งานทะเบียน
2. งานแนะแนวการศึกษา
3. งานทุนการศึกษา
4. งานสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต
5. งานศิษย์เก่า
6. อาคารเรียน
7. ห้องเรียน / ห้องสอบ
8. ห้องปฏิบัติการ
9. ห้องสมุดคณะ /ห้องศูนย์เรียนรู้
10. แปลงปฏิบัติการ / ฟาร์มปฏิบัติการ
11. ห้องคอมพิวเตอร์
12. สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์
13. สโมสรนิสิต
14. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
15. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการบริการการศึกษา และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
Your answer
ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของตนเอง ที่เกิดจากการศึกษาในคณะเกษตร
4.1 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
(ประเด็นความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของตนเอง)
5
4
3
2
1
1. มีความรอบรู้ รู้ลึก ในสาขาวิชาชีพ
2. มีความรู้เชิงวิชาการที่ทันสมัย
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ
4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิชาการ
5. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
7. สามารถตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
8. มีการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเชิงวิชาการอย่างมีเหตุผล
9. มีความสามารถเชิงทักษะในวิชาชีพ
10. มีทักษะการสืบค้น และเข้าถึงแหล่งความรู้
11. มีทักษะการเลือก และใช้ข้อมูลข่าวสาร
12. มีทักษะการจัดการข้อมูลข่าวสาร