แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๐๖ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๐๖
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผบ.หน่วย ระดับ พัน. ร.และฝอ.หน่วย ระดับ กรม ร.ได้
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๑๐๖
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
๑. มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๑.๑ ผู้บังคับกองพันทหารราบได้
๑.๒ ฝ่ายอำนวยการของกรมทหารราบได้
๒. ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดี เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหดอดทนต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ
๓. ได้รับการพัฒนา ให้สามารถสนองตอบภารกิจหลักของกองทัพบก ๔ ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ,
การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศ

-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ทางยุทธวิธีในกรอบของกรมทหารราบ
  1.2 สามารถวางแผนการฝึกและการตรวจสอบหน่วยทางยุทธวิถีได้
  1.3 สามารถปฏิบัติงานการรบในหน้าที่ ผบ.หน่วย ระดับพัน ร. และ ฝอ.หน่วย ระดับ กรม ร. ได้
  1.4 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดและหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการในระดับ กรม ร.
  1.5 มีคามรู้ความเข้าในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายอำนวยการกับผู้บัญชา
  1.6 มีการวางแผนและการปฏิบัติงานของหน่วยอย่างเปฺ็นระบบ
  1.7 สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ได้ทั้งยามปกติและยามสงคราม
  1.8 มีความรู้ความสามารถในการสนองตอบภารกิจหลักของกองทับบก
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
  3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 มีความยุติธรรม
  3.10 มีความเป็นผู้นำ
  3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question