GRANT na podporu misie 2020
Email address *
Podmínky grantu:
 členství v DU v roce 2020
 pro stanový / příměstský / putovní tábor
 ve spolupráci s místním sborem
 30% a více dětí z nekřesťanského a vně evangelikálního prostředí
 více než 50% nákladů hradit ze svého
 zaslat rozpočet tábora dopředu
 vyhotovit hodnotící zprávu v ČJ a AJ (+ a -, duchovní vliv, návrhy na změny příště) na 1x A4 do 31. srpna
 3x svědectví dětí a 1x svědectví vedoucích v ČJ a AJ
 3x hezká fotografie dětí z tábora
 tábor vyúčtovaný v účetnictví DU do 31. listopadu
 včas odevzdaná výroční zpráva a členský seznam za rok 2019 i za rok 2020
 odeslání hlášení tábora do 14. června
 účast na sněmu 20. června
 podepsaná Plná moc hlavního vedoucího
Číslo skupiny DU a její název *
Datum konání tábora (den.-den.měsíc.2019) *
Počet nocí na táboře (napiš jenom číslovku) *
Druh tábora? *
Required
Celkový počet dětí na táboře *
Počet dětí z necírkevních rodin (mimo evangelikály) na táboře *
Celková cena za dopravu včetně dopravy materiálu a osobní auta vedoucích atd. v Kč (uveď jenom číslo) *
Celková cena za nájmy (louky, tábořiště, budovy...) prostor atd. v Kč (uveď jenom číslo) *
Celková cena za jídlo v Kč (uveď jenom číslo) *
Celková cena za materiál a ostatní výdaje (uveď jenom číslo) *
Celkové příjmy z poplatků za tábor (uveď jenom číslo) *
Celkové příjmy za dary, jiné granty (uveď jenom číslo) *
Jakou plánujete následnou péči s dětmi z necírkevního prostředí? *
Mobil toho, kdo vyplňuje grant = hl. vedoucí skupiny *
Kontrolní vyplnění emailu (často se někdo z nás na poprvé uklikne) *
Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů. Já, níže podepsaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, mobil, email; dále kontaktní údaje na rodiče v podobě emailu a telefonu) správcem:Název (spolku): 39. skupina klub RobinsonDorostová unie z.s.IČO: 70148031Sídlo: Lonkova 512, 530 09 Pardubicezapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové L3746(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:a) pro vnitřní potřebu spolku:• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;• předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;• k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail, registrující organizační jednotka;b) pro marketingové a informační účely:• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;• zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);• zveřejnění seznamu členů na webových stránkách v rozsahu – jméno a příjmení;• zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie;Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy