แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
คำชี้แจงแบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกับ สพม.41
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
1.เพศ *
2.ผู้บริการ *
โปรดทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.ความพึงพอใจในด้านการบริการ
1.1 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม *
Required
1.2 บริการด้วยความอ่อนน้อม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี *
Required
1.3 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ชัดเจน *
Required
1.4 สามารถให้บริการอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน *
Required
2. ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
Required
2.2 ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และการแนะนำขั้นตอนการให้บริการ *
Required
2.3 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่ชัดเจนและทันสมัย *
Required
2.4 กำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เป็นไปตามที่กำหนด *
Required
3. ความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 กำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เป็นไปตามที่กำหนด *
Required
3.2 เอกสารคำร้องต่างๆ มีคำชี้แจงที่ชัดเจนและเหมาะสม *
Required
3.3 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร สถานที่ให้บริการ *
Required
3.4 ความเพียงพอและได้มาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สุขา น้ำดื่ม ที่นั่ง *
Required
4. ผลของการให้บริการ
4.1 ได้รับประโยชน์คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ *
Required
4.2 คุณภาพและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ *
Required
4.3 การดำเนินงาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ *
Required
ตอนที่ 3
หน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ท่าน ชื่นชมที่สุด สำหรับการ ปฏิบัติงานในรอบนี้คือ *
Required
ตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. Report Abuse