فرم بدون عنوان
فقط 30 ثانیه مهلت پاسخ دارید باتشکر
Email address *
اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺟﻬﺎن ؟ *
2000 points
اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد ؟ *
20 points
3-ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ ﮐﻪ درسهﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ، اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺮواﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟ *
10 points
%20 از %25 ﻋﺪد 20 ﮐﺪام ﻋﺪد زﯾﺮ اﺳﺖ ؟ *
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy