แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำชี้แจง แบบสอบถามออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 การใช้งานระบบสารสนเทศ

  1. ข้อมูลครอบคลุมตามความต้องการ
  2. ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล
  3. การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว
  4. เมนูการใช้งานง่าย
  5. รายงานผลได้ตามต้องการ
  6. ความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือของข้อมูล
  7. ปริมาณข้อมูลเพียงพอกับความต้องการ
  8. ความสวยงามและน่าสนใจ
  9. การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
  10. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
  11. ข้อความสื่อความหมายชัดเจน
  12. ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน
  13. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอด
  14. เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
  15. มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
  16. เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  Please enter one response per row
  This is a required question