แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” หน้า 1/3

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน” แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. โปรดตอบทุกข้อคำถามตามสภาพที่แท้จริง คำตอบของท่านมีคุณค่ายิ่ง
ต่อการวิจัย เพราะจะทำให้ทราบข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การบริหารโรงเรียน
ในฝันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับ
จากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นความลับ
การนำเสนอข้อมูลจะเป็นข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น
3. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้สำหรับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

  คำชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 2 มีทั้งหมด 2 หน้า 206 ข้อ โปรดตอบทุกข้อ การตอบแต่ละข้อให้ทำเครื่องหมายในช่อง จำนวนรายการที่ปฏิบัติ ในโรงเรียนเพียงข้อเดียว โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติได้ มากที่สุด 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติได้ มาก 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติได้ ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติได้ น้อย 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติได้ ปรับปรุง
  1. สพฐ. พัฒนาหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
  2. เขตพื้นที่โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนในฝัน
  3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้สืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกโรงเรียน
  4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-school ที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
  5. ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักโรงเรียน
  6. ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ด้วยความมั่นใจ
  7. ครูจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่เพื่อฝึกในสถานที่จริง
  8. ครูจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนค้นคว้า/ทดลอง/การทำโครงงาน
  9. ครูจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนทุกสาระ
  10. ครูจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตัวนักเรียนอย่างแท้จริง
  11. ครูใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. ครูทดสอบโดยวัดความรู้จริง
  13. ครูจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการการเรียนรู้
  14. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
  15. ครูมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
  16. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
  17. ครูมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ
  18. ครูมีความสุขในการประกอบอาชีพครู
  19. ครูมีความเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
  20. ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน
  21. ครูมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  22. ครูมีอิสระในการเลือกใช้สื่อและหาเทคนิคการเรียนการสอน
  23. ครูมีโอกาสทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
  24. ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ระหว่างเพื่อนครู
  25. ครูสอนเชื่อมโยงด้าน สังคม เศรษฐกิจและการเมืองกับการจัดการเรียนรู้
  26. ครูสอนโดยเน้นด้านทักษะชีวิตที่จำเป็นต่ออนาคต
  27. ครูสามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
  28. ชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน
  29. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร (Curriculum) สถานศึกษา
  30. ชุมชนสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  31. นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมและมีความเป็นไทย
  32. นักเรียนมีความสนใจในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
  33. นักเรียนใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองทั้งใกล้และไกลตน
  34. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอน (Make a whole school Commitment)
  35. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการทำงานของโรงเรียน
  36. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  37. ผู้เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจแนวคิดของการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
  38. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากแหล่งต่าง ๆ
  39. ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  40. ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน
  41. ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนให้มีการตรวจสอบความรู้ของผู้ที่เป็นวิทยากร
  42. ผู้บริหารทุกระดับยอมรับแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (whole school approach)
  43. ผู้บริหารระดับกรมมีความรู้และเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียน
  44. ผู้บริหารระดับกรมยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันที่เน้นพัฒนาคุณภาพ
  45. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องกับโณงเรียนในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
  46. ผู้บริหารโรงเรียนชมเชยครูและบุคลากรเมื่อประสบความสำเร็จ
  47. ผู้บริหารโรงเรียนมีการทำงานเป็นระบบและมีหลักฐานปรากฎ
  48. ผู้บริหารโรงเรียนใช้เกณฑ์การประเมินของ สมศ.ในการทำงาน
  49. ผู้บริหารโรงเรียนใช้คำพูดสุภาพอ่อนโยนกับบุคลากรในโรงเรียน
  50. ผู้บริหารโรงเรียนใช้คุณธรรมในการบริหารโรงเรียน
  51. ผู้บริหารโรงเรียนใช้งบประมาณอย่างประหยัดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  52. ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
  53. ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
  54. ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน
  55. ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานภายใต้ความคิดเห็นของตนเองเสมอ
  56. ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการทำงานของครูอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
  57. ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี
  58. ผู้บริหารโรงเรียนนำผลการดำเนินงานแต่ละปีมาวางแผน/กำหนดแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
  59. ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า
  60. ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบ
  โปรดป้อนหนึ่งคำตอบต่อแถว

  คลิก "ส่ง" ข้อมูลค่ะ แล้วกดลิงค์ในหน้าถัดไปเพื่อไปยังหน้า 2/3 ข้อ 61-130 ค่ะ