แบบประเมินการรับข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจงานด้านการประชาสัมพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากภายนอกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ประเมินการรับข้อมูลข่าวสาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

  1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันผ่านสื่อออนไลน์ มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
  3. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทางสื่อออนไลน์ได้อย่างชัดเจน (การตอบคำถามทาง Facebook)
  4. ข้อมูลเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้องชัดเจน 
  5. การเลือกสื่อ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

  This is a required question