แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th)
คำชี้แจง กระทรวงแรงงาน มีความประสงค์สำรวจความต้องการและความพึงพอใจจากการใช้งานเว็บไซต์
เพื่อแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัย ใช้ง่ายและตรงต่อความต้องการ
จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการโปรดกรอกแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุง
เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
องค์ประกอบ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ
ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง *
Required
เมนูใดในเว็บไซต์ที่ท่านใช้งานมากที่สุด *
จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ (ต่อเดือน) *
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน
ด้านรูปแบบหน้าจอและวิธีการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
หน้าโฮมเพจ (หน้าหลัก) มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
ขนาดของตัวอักษร
การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
การค้นหา ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
โดยรวมท่านพึงพอใจในด้านรูปแบบ วิธีการใช้งาน
ด้านข้อมูลและเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
ความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมน่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเนื้อหามีความทันสมัย
ข่าวประชาสัมพันธ์และเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย
ข้อมูลเนื้อหามีประโยชน์เป็นแหล่งความรู้ สืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
โดยรวมท่านพึงพอใจในด้านข้อมูลเนื้อหา
สิ่งที่ท่านต้องการหรือคาดหวังจากการใช้เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of 9EXPERT 2018. Report Abuse - Terms of Service