แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการเทศบาลเมืองพะเยา
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
Required
ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในกรให้บริการ *
Required
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
Required
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน *
Required
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ *
Required
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ (เป็นมิตร/มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี) *
Required
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
Required
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี *
Required
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ *
Required
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ *
Required
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม *
Required
ความเพียงพอของอุปกรณ์ /เครื่องมือในการให้บริการ *
Required
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ *
Required
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกแก่การติดต่อให้บริการ *
Required
มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย *
Required
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ คู่มือและเอกสารให้ความรู้ *
Required
ได้รับบริการตรงตามต้องการ *
Required
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy