Formularz rezerwacji przestrzeni na PACA 40
Dane kontaktowe
Do osoby / organizacji wnioskującej o udostępnienie przestrzeni.
Nazwa podmiotu / imię i nazwisko: *
Your answer
Nazwa projektu / działania, które chcecie przeprowadzić na PACA 40 *
Your answer
Ulica: *
Your answer
Miejscowość: *
Your answer
Strona www:
Your answer
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie działań na Paca 40: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
2. Proszę krótko opisać zakres oraz obszar tematyczny działalności organizacji /grupy (max. 1000 znaków). *
Your answer
3. Proszę krótko opisać działanie (np. warsztaty, wykłady, spotkania, happeningi, etc.), które chcecie Państwo przeprowadzić na PACA 40: *
Your answer
6. Proponowana data wydarzenia (dzień, miesiąc, rok) *
W przypadku działań cyklicznych prosimy o podanie proponowanego dnia, godzin i częstotliwości spotkań
Your answer
5. Proponowane godziny wydarzenia (z podaniem czasu niezbędnego na przygotowanie sali i posprzątanie po wydarzeniu) *
UWAGA- Centrum Społeczne Paca działa w godzinach 10:00-20:00 w dniach poniedziałek-piątek i 10:00-18:00 w soboty. Przestrzeń rezerwujemy tylko w tych godzinach!
Your answer
6. Jaka jest planowana liczba uczestników ? *
Your answer
7. Jakiego rodzaju i jak duża przestrzeń jest Państwu potrzebna na realizację działania? Z jakiego dodatkowego sprzętu zamierzają Państwo korzystać (np. rzutnik, nagłośnienie)? Jaka ilość krzeseł, stołów będzie potrzebna do realizacji projektu? *
Your answer
8. Czy wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców czy jest to spotkanie zamknięte? Czy prowadzona jest rekrutacja / zapisy, jeśli tak, w jaki sposób? *
Your answer
9. W jaki sposób zamierzają Państwo informować o działaniu? Czy zamierzają Państwo wykorzystać środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały drukowane: plakat, ulotka)? *
Your answer
10. Centrum Paca działa na zasadzie wzajemności. Napiszcie co zrobicie Państwo dla społeczności PACA 40 w zamian za bezpłatne udostępnienie przestrzeni? Może to być np. przekazanie rzeczy do kuchni społecznej (np. kawy, herbaty), zorganizowanie dodatkowego działania na rzecz społeczności, etc. *
Your answer
Akceptacja regulaminu: *
Regulamin udostępniania i korzystania z przestrzeni Centrum Społecznego PACA 40, przy ul. Paca 40 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem naboru działań/projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, z siedzibą przy ul. Paca 40, realizujące zadanie publiczne pod tytułem: Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, współfinansowane ze środków m. st. Warszawy. 2. „Regulamin użyczania przestrzeni Centrum Społecznego”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy udostępnianiu przestrzeni Centrum Społecznego PACA 40 – lokalu przy ul. Paca 40 w Warszawie, zwanego dalej Centrum. II. Główne założenia 1. Celem Regulaminu jest wybranie działań/projektów, które zostaną zrealizowane w przestrzeni Centrum. Działaniem określamy jednorazowe wydarzenie, projektem jest cykl wydarzeń. 2. Przestrzeń Centrum udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora. 3. Finansowanie działania/projektu ze środków m.st. Warszawy oraz innych środków finansowych nie dyskwalifikuje projektu do realizacji w przestrzeni Centrum 4. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. 5. Sprzedaż towarów jest możliwa tylko wtedy, kiedy działanie/projekt spełnia wymogi ekonomii społecznej (np. lokalne kiermasze rękodzieła, wyprzedaże garażowe). 6. Na terenie Centrum Paca obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych używek. 7. Realizowane działania/projekty muszą być zgodne z prawem. III. Zakres podmiotowy naboru Nabór adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców, organizacji, grup nieformalnych i instytucji oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółek prawa handlowego i osób fizycznych zlokalizowanych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (w dalszej kolejności rozpatrywać będziemy działania/projekty kierowane do powyższych grup). IV. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu 1. Zgłoszone działania/projekty mogą być realizowane w okresie uzgodnionym podczas rezerwacji przestrzeni. 2. Kalendarz dostępności pomieszczeń Centrum opublikowany jest na stronie www.centrumpaca.pl. 3. W ramach użyczania przestrzeni Centrum, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przy rezerwacji, Centrum zobowiązuje się udostępnić posiadany przez siebie sprzęt niezbędny do realizacji działań/projektów (w tym sprzętu nagłaśniającego i zaplecza kuchennego; zestawienie wyposażenia Centrum stanowi załącznik do Regulaminu). 4. Użytkujący przestrzeń Centrum zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przygotowanie miejsca oraz sprzętu niezbędnego do realizacji działań. 5. Użytkujący przestrzeń Centrum zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przeprowadzenie działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników działań. 6. Użytkujący przestrzeń Centrum zobowiązuje się do uporządkowania przestrzeni oraz pozostawienia wypożyczanego sprzętu w stanie niezniszczonym, wynikającym z normalnego zużycia. 7. Użytkujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w ogólnym Regulaminie Centrum Paca 40. 8. Przestrzeń dostępna jest w godzinach od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz w soboty od 10:00 do 18:00. V. Zakres merytoryczny działań/projektów 1. Działania/projekty realizowane w Centrum powinny współgrać z następującymi obszarami: • wzmacnianie wspólnoty lokalnej • aktywizowanie społeczności lokalnych, • animowanie działań na poziomie lokalnym, • wspieranie integracji na poziomie lokalnym, • pobudzanie mieszkańców Warszawy, a w szczególności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia, • wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości 2. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będę wnioski na działania/projekty o charakterze oddolnym i wzajemnościowym. 3. Działania/projekty realizowane w Centrum powinny być otwarte na społeczność lokalną. Działania/projekty adresowane do zamkniętej grupy mogą być realizowane tylko pod warunkiem wyjątkowej wartości merytorycznej. VI. Sposób zgłaszania projektów 1. Planując wydarzenie należy zapoznać się z kalendarzem wydarzeń dostępnym na stronie www.centrumpaca.pl. W razie wątpliwości należy skontaktować się z kadrą Centrum Społecznego PACA (+48 22 118 17 68) 2. Rezerwacji przestrzeni dokonać można telefonicznie (+48 22 118 17 68), drogą mailową (paca40@cal.org.pl) lub osobiście lub złożyć osobiście w Centrum Społecznym PACA (ul. Paca 40, Warszawa). 3. Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni Centrum do realizacji zgłoszonego działania/projektu. Wymagane jest mailowe lub telefoniczne potwierdzenie zgody na realizację działań/projektów w przestrzeni Centrum, które będzie wysyłane na adres/numer telefonu podany przy rezerwacji. 4. Zgłoszenia zapotrzebowania na przestrzeń będą rozpatrywane niezwłocznie, ale w zależności od bieżącej sytuacji może to potrwać do 5 dni roboczych. 5. W przypadku zgłaszania projektów długofalowych (więcej niż jedno działanie), konieczne będzie podpisanie porozumienia o współpracy. VII. Sposób i kryteria oceny zgłoszeń 1. Wyboru działań/projektów dokona koordynator działań animacyjnych Centrum. 2. Wybór działań/projektów do realizacji dokonywany jest na podstawie kryteriów przedstawionych w Regulaminie. 3. Działania/projekty będą oceniane na podstawie zgłoszenia oraz zgodności z przyjętymi przez Centrum kryteriami. 4. Wybór działań/projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów: • zgodność celów z zakresem merytorycznym Centrum, • dobór grup docelowych i adekwatność metod działania dla tych grup • zgodność terminu przedstawionego przez wnioskującego z dostępnością przestrzeni Centrum 6. Od decyzji Centrum nie przysługuje odwołanie. 7. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z uczestnikami naboru w celu uzyskania wyjaśnień, bądź szczegółowych informacji na temat zaproponowanych projektów. VIII. Inne warunki 1. W ramach rozliczenia podmiot realizujący działanie w Centrum zobowiązany jest do uzupełnienia listy obecności uczestników oraz przekazać podstawowe informacje na temat wydarzenia (zdjęcia, krótki opis działania, liczba uczestników, itp.). 2. Podmiot realizujący działanie w Centrum zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu Centrum Paca oraz logotypu ”Zakochaj się w Warszawie” na wszelkich materiałach promocyjnych. 3. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. 4. Pytania należy kierować na adres paca40@cal.org.pl 5. W przypadku łamanie zasad określonych w niniejszym regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Centrum. 6. Jeśli działania na które udostępniane są pomieszczenia centrum są skierowane do osób nieletnich, Rezerwujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie CAL. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms