แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

คำชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบประเมิน เลือกตอบในช่องว่างที่เตรียมไว้ ให้ตรงกับสภาพจริง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม

  โปรดเลือกประเภทของโครงการ สามารถเลือกได้ตอบได้หลายข้อ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question