Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim
Seminarium online 2-3 marca 17-19:30, woj. podlaskie i mazowieckie
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Nazwa miejscowości, w której Pan/Pani pracuje *
Nazwa szkoły *
Typ szkoły, w której Pan/Pani uczy *
Required
Nauczany przedmiot *
Dlaczego chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w seminarium? *
Prosimy o podanie adresu zamieszkania, jeżeli ma być inny niż adres szkoły (w celu wysyłki płyty DVD i certyfikatu po seminarium)
Fundacja Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066984, jako administrator danych osobowych, oświadcza, że pozyskane dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona w dowolnym momencie do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie innej niż zgoda osoby, której dane dotyczą. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o skierowanie wniosku na adres email: dane.osobowe@dialog.org.pl. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
1) Fundacja Forum Dialogu oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Pana/Pani udziału seminarium online „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO czyli zgody osoby, której dane dotyczą. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres zamieszkania, nauczany przedmiot, adres email oraz numer telefonu. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do organizacji i udziału w seminarium. *
Required
2) Fundacja Forum Dialogu jest zainteresowana wykorzystaniem Pana/Pani wizerunku w postaci zrzutów ekranu wykonanych podczas seminarium online w celu udokumentowania i promocji działalności Fundacji, w tym Pani/ Pana udziału w seminarium. Jednocześnie w celu udokumentowania sposobu wykorzystania środków pozyskanych od darczyńców wspomniane zrzuty ekranu zostaną przekazanie producentom filmu „Kto napisze naszą historię” - Katahdin Productions Production Company. Instytucja ta ma swoją siedzibę w USA. Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO czyli zgody osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Moja zgoda obejmuje publiczne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych oraz ilościowych, w formie zrzutów ekranu wykonanych podczas seminarium i z użyciem wszelkich środków technicznych w tym na stronach internetowych i profilach na platformie Facebook Fundacji, raportach rocznych Fundacji oraz w innych prezentacjach i publikacjach drukowanych oraz elektronicznych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie i nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz moją ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tego tytułu. *
Required
3) Fundacja Forum Dialogu zainteresowana jest przetwarzaniem następujących Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, nauczany przedmiot w celu utrzymania kontaktu i informowania o ofercie skierowanej do nauczycieli oraz działalności Fundacji po zakończeniu seminarium. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO czyli zgody osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody przetwarzanie danych jest dobrowolne. Dane takie będą przetwarzane bezterminowo, chyba że osoba, której dotyczą cofnie wyrażoną zgodę lub skorzysta z innych przysługujących jej praw skutkujących koniecznością zaprzestania przetwarzania danych osobowych *
Required
Newsletter *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Forum Dialogu. Report Abuse