แบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่มีต่อรูปแบบ กระบวนการ และข้อกำหนดการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่มีต่อรูปแบบ กระบวนการ และข้อกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มาปรับปรุงการเลือกตั้งให้เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การตอบแบบสำรวจของท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรด ตอบแบบสำรวจตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริง โดยความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
3. แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี
- ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ และข้อกำหนดการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี
- ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต

โปรดเลือกข้อคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ *
1.4 ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร *
Required
1.5 สถานที่ทำงานปัจจุบันของท่าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy