แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการ งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและงานบุคคล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกให้ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ (เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
3. ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด โดยมีลำดับคะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด/ปรับปรุง
ด้านกระบวนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ มีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
2. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
4. ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ *
5
4
3
2
1
5. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพและลักษณะท่าทางสุภาพ
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
8. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัฐหาได้เหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน
10.สถานที่ตั้งหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
11.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
12.ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
13.ได้รับบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ
14.ได้รับการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ
15.ผลการให้บริการในภาพรวม
ตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด โดยมีลำดับคะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด/ปรับปรุง
การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ *
5
4
3
2
1
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
3. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ *
5
4
3
2
1
4. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติในหน้าที่เป็นอย่างดี
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
6. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ *
5
4
3
2
1
7. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
8. สถานที่ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของผู้รับบริการ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms