ණය සහන කාලසීමාවක් ප්‍රදානය කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය

පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පි. එල්. සී වෙත,

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 5 සහා 2020 මාර්තු මස 27 දිනැති චක්‍රලේඛයට අනුව (COVID - 19 වෛරසයෙන් බලපෑමට ලක්ව ව්‍යාපාර ආයතන සහ පුද්ගලයන් වෙත සහාය ලබාදීම පිණිස ගනු ලබන සහන ක්‍රියාමාර්ග) (මෙහි මින්මතු "චක්‍රලේඛය වශයෙන් හදුන්වන) සහ පහත සදහන් පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පි. එල්. සී විසින් පිරිනමන ණය සහන කාලසීමාවක් මා වෙත ලබාදෙන ලෙස මා විසින් පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පි. එල්. සී වෙතින් මෙහින් ඉල්ලා සිටුනු ලැබේ.

පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි

01. ණය/කල්බදු සහන කාලසීමාවක් ලබාගැනීම පිණිස ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම් 2020 අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා පමණක් භාරගනු ලැබේ.

02. මුලින් නියම කරගත් ණය/කල්බදු කාලසීමාව ඉහත චක්‍රලේඛය අනුව ඔබ විසින් සුදුසුකම් ලබන ණය සහන කාලසීමාවට අනුකුල වන පරිදි තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ලැබේ.
03. මෙම ණය සහන කාලසීමාව ඇතුළත දී යම් වෙනත් මුල්‍ය ආයතනයකින් මුල්‍ය පහසුකමක් ලබාගැනීමට ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ නම් එවැනි මුල්‍ය පහසුකමක් හුදෙක් මෙම වැඩසටහනේ සදහන් කොන්දේසිවලට බලපෑමක් ඇති වන බැවින් එවැනි මුල්‍ය පහසුකමක් ලබාගැනීමට පෙර ඔබ විසින් ඒ බව අප ආයතනය වෙත දැනුම් දීම අනිවාර්ය වේ.

04. මුලින් ණය/කල්බදු ගිවිසුමට අනුව ඔබ විසින් ආපසු ගෙවීමට එකග වූ මාසික ණය වාරිකය සහ එය ආපසු ගෙවන ක්‍රමය මෙම ණය/කල්බදු සහන කාලසීමාවට පසුව නැවතත් එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක වනු ලැබේ.

05. ඉහත චක්‍රලේඛයේ සදහන් විධිවිධාන සහ මුල්‍ය ආයතන විසින් ප්‍රදානය කරන ණය/කල්බදු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කලින් කලට නිකුත් කරන යම් වෙනත් චක්‍රලේඛවල සදහන් විධිවිධාන ද ඔබට අදාල වනු ලැබේ.

06. මුල්ම ණය/කල්බදු ගිවිසුමට අනුව ඔබගේ ණය/කල්බදු සම්බන්ධයෙන් වන අප ආයතනයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි ඔබ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අදාල වනු ලැබේ.

07. මෙම ණය සහන අයදුම් පත්‍රය වලංගු වනුයේ, ඉහත සදහන් මහ බැංකු චක්‍රලේඛයේ නියම කර ඇති පාරිබෝගිකයන්හට පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එබැවින් මෙම ණය සහන අයදුම් පත්‍රය ඔබවෙත ආයතනයේ පණිවිඩ සේවාව මගින් ඍජුවම නොලැබුණේ නම් ඔබ එම කාණ්ඩයට අයත් නොවන අතර, ඔබගේ ණය සහන අයදුම් පත්‍රය වලංගු සහ පරිශීලනය නොවෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

08. ඔබ වෙත ප්‍රදානය කර ඇති ණය/කල්බදු මුදල්වලට අදාල නියමයන් සහ කොන්දේසි අප ආයතනයේ තති අභිමතය පරිදි වෙනස් කිරීමට අප ආයතනයට තවදුරටත් අයිතිය තිබේ.

සබැඳි...
Please submit separate applications for each facility you have obtained. / ඔබ ලබාගෙන ඇති සියලුම ණය පහසුකම් සඳහා වෙන වෙනම අයදුම්පත් යොමුකරන්න.
1. Name / නම *
Your answer
2. National Identity Card Number / ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය *
Your answer
3. Home Number / නිවසේ දුරකථන අංකය
Your answer
4. Mobile Number / ජංගම දුරකථන අංකය *
Your answer
5. e-mail Address / විද්යුත් ලිපිනය
Your answer
6. Correspondence Address/ ලිපිනය *
Your answer
7. Facility Reference No / ණය අංකය *
Your answer
8. Facility Type/ ණය වර්ගය *
9. Salaried Employee - වැටුප් ලබන්නන් සඳහා
9.1 Name of the Employer / ආයතනයේ නම
Your answer
9.2 Designation / තනතුර
Your answer
9.3 Basic Salary / මූලික වැටුප
Your answer
9.4 Allowances/ අතිරේක දීමනා
Your answer
10. Registered Business - ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර සඳහා
10.1 Business Name / ව්‍යාපාරයේ නම
Your answer
10.2 Nature of the Business / ව්‍යාපාරයේ ස්වාභාවය
Your answer
10.3 Annual Turnover / වාර්ෂික ආදායම
Your answer
I have read, understood and accept the above Terms and Conditions / මම ඉහත සදහන් රෙගුලාසි සහ නීති රීති කියවා තේරුම් ගත්තෙමි *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy