แบบสอบถามการให้บริการของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. ปี 2561
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ เพื่อที่จะนำผลการสำรวจที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานะผู้ขอรับบริการ
3. วัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการคำชี้แจง: โปรดกำหนดระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของสำนักงาน กสทช. โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่าน
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาทและความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการให้บริการ
2. มีความเอาใจใส่ รับฟังปัญหา และตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ
3. ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
4. การแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสม
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
6. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแจ้งข้อมูล
7. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารมีความเหมาะสม
8. ความถูกต้อง และความรวดเร็วในการให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด
9. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ ในการให้บริการ เช่น สิ่งที่ทางสำนักฯ ควรปรับปรุง , ความต้องการที่ท่านคาดหวังจากทางสำนักฯ ฯลฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms