แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ขอรับการรับรอง ห้องปฏิบัติการ/ หน่วยตรวจ/ หน่วยรับรองสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ/ หน่วยตรวจ และหน่วยรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อจะได้นำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. การรับรองหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020
3. การรับรองหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17065 เป็นต้น
ประเภทกิจการที่ขอรับการรับรอง
Captionless Image
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
หน่วยตรวจ
หน่วยรับรอง
ประเภทกิจการที่ขอรับการรับรอง
หากท่านมีประสบการณ์ใช้บริการมากกว่า 1 บริการ ท่านสามารถย้อนกลับมากรอกแบบสอบถามเพิ่มอีกครั้ง จนครบทุกบริการที่ท่านใช้บริการ
สถานะการรับรอง
ยังไม่ได้รับการรับรอง
ได้รับการรับรองแล้ว (รวมกรณีอยู่ระหว่างขอขยายขอบข่าย หรือต่ออายุใบรับรอง)
สถานะการรับรอง
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจ
กรณีท่านไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ สมอ. ข้อเสนอแนะจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ของ สมอ.
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
1.1 มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล น่าเชื่อถือ เข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
1.2 ให้บริการและสามารถให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
1.3 สามารถวินิจฉัย แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
1.4 สุภาพ อัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ
2. คณะผู้ตรวจประเมิน (ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ผู้ตรวจประเมิน)
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
2.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครอบคลุมขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง และทำงานเป็นทีม
2.2 ตัดสินความสอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
2.3 ตรงต่อเวลา และสามารถบริหารเวลาการตรวจประเมินได้เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพ
3. กระบวนการ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
3.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.2 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ โปร่งใส ไม่ยุ่งยาก ไม่ซ้ำซ้อน ตรวจสอบได้
3.3 ให้บริการด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์
4. คุณภาพของการรับรองระบบงาน
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
4.1 การให้การรับรองระบบงานมีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4.2 การให้การรับรองเป็นไปตามระยะเวลามาตรฐานที่ประกาศ
4.3 การกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้อง เที่ยงตรง มีจรรยาบรรณของผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
5. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน ครบถ้วน เพียงพอ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก
5.2 การเผยข้อมูลผู้ได้รับใบรับรองทาง Website สมอ. ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวก
5.3 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
6. การให้บริการในภาพรวม
ประเด็นความพึงพอใจ----------------------------ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ
การให้บริการในภาพรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms