แบบประเมินโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
[ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ]
1. เพศ *
2. อาชีพ *
3. ช่วงอายุ *
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ *
[ ตอนที่ 2 แบบวัดผลความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การเข้าสัมมนาทางวิชาการ ]
ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
2.1 ประเมินความรู้ *
5
4
3
2
1
ความรู้ก่อนเข้ารับการสัมมนา
ความรู้หลังการเข้ารับสัมมนา
การนำความรู้จากการเข้าสัมมนาไปใช้ประโยชน์
2.2 ประเมินวิชาการ *
5
4
3
2
1
ความสามารถของวิทยากรในการบรรยาย
ความสามารถของวิทยากรในการใช้สื่อ
ความสามารถของวิทยากรในการตอบคำถาม
2.3 ประเมินกิจกรรมด้านสัมมนาทางวิชาการ *
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาการสัมมนา
ความเหมาะสมของระยะเวลาการสัมมนา
ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการสัมมนา
ความเหมาะสมของเอกสารการสัมมนา
การนำเนื้อหาการสัมมนาไปใช้ได้จริง
2.4 ประเมินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะวัฒนธรรม *
5
4
3
2
1
มีการสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจ คลาดเครียด
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทความเป็นไทย
มีการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ
2.5 ประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบำเพ็ญประโยชน์ *
5
4
3
2
1
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความเหมาะสมของกิจกรรมโดยรวม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
มีการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ
2.6 ประเมินอื่นๆ *
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
การต้อนรับ และการให้บริการด้านต่างๆ
อาหาร เครื่องดื่ม
ความพึงพอใจโดยรวม
[ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ]
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy