แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เพศ
ชั้นปี
สถานภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1
1.2 การจัดให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศ
1.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาจารย์ เช่น Email หมายเลขห้องพักอาจารย์ ในหน้าเว็บ jc.tu.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
1.4 การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สำหรับวิชา วส.490 และ วส.491
1.5 การจัดเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและวิชาการไว้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาช่วงเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.
1.6 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษา
1.7 การจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ เพื่อแนะแนวการเลือกศึกษาวิชาเอกของคณะ
2.1 การติดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งข้อมูลด้านวิชาการ และวิชาชีพ ณ บริเวณชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์ ฯ และ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน
2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะทาง www.jc.tu.ac.th , twitter, Facebook , JC TU Hot news ,JC Calendar จอ LCD ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคณะ
2.3 การจัดบริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
2.4 การจัดบริการห้องสมุดประจำคณะ พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษา
3.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาเรียนที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพ เช่น การศึกษาดูงานในรายวิชา/การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในรายวิชา/การส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
3.4 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานและการเขียนสารนิพนธ์
3.5 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms