แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ด้านคุณภาพของเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
Submit
Clear form
This form was created inside of Sakon Nakhon Rajabhat University. Report Abuse