Vplyv maloobchodu na spotrebu a životnú úroveň obyvateľstva

Vážení respondenti,
prihovára sa k Vám študentka 5. ročníka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Touto cestou Vás prosím o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je zistiť informácie o Vašich preferenciách v oblasti typov maloobchodných predaní, ako aj zistiť súčasnú úroveň príjmov a výdavkov vo Vašej domácnosti. A v tejto súvislosti zistiť Váš názor na hlavné maloobchodné a spotrebiteľské trendy.

Dotazník je anonymný, a všetky Vami poskytnuté údaje budú použité len pre účely spracovania diplomovej práce, ktorej téma je: Formovanie maloobchodu a jeho vplyv na osobnú spotrebu a životnú úroveň obyvateľstva.

Obsahuje 18 otázok, ktoré Vám zaberú len 4 - 5 minút Vášho času.

Vhodnú odpoveď prosím zakrúžkujte. Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujem.