Přihláška na víkend pro děti "Ať žijí duchové" od 3. - 5.11.2017 v Dětském mlýně ve Vlkovicích u Fulneku
Jako zákonný zástupce dítěte tímto prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami provozu akce, zveřejněným na webu www.eico.cz.

Dále prohlašuji, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že všechny případné změny jeho zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím pořadateliakce nejpozději v den předání dítěte. Jsem si vědom/a toho, že pořadatel akce nepojišťuje účastníky pojištěním pro cesty a pobyt.

Souhlasím s úhradou storno poplatků v případě neúčasti dítěte na akci tak, jak je pořadatel akce stanovil a jak jsou uvedeny na webu www.eico.cz.

Beru na vědomí, že v průběhu akce pořadatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronické přístroje apod. Pořadatel nedoporučuje sebou mít a používat mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.

Dítě jsem poučil/a o nutnosti dodržování pokynů vedoucích. Jsem seznámen/a s právem pořadatele vyloučit bez náhrady z akce dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení pravidel nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 24 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení střediska nebo majetku pořadatele, které mé dítě případně způsobí v době pobytu na akci svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání akce oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u předčasného odjezdu dítěte se nevyčerpaná částka nevrací.

Dávám tímto také výslovný souhlas, aby pořadatel akce zpracoval osobní údaje dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti pořadatele akce, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele akce např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Souhlas s výše uvedeným stvrzuji zasláním platby za pobyt na účet pořadatele akce dle pokynů uvedených na webu www.eico.cz.

Email address
Příjmení dítěte
Your answer
Jméno dítěte
Your answer
Věk dítěte
Your answer
Bydliště dítěte
Your answer
Zdravotní informace pro vedení akce
uvádějte případné požadavky na zvláštní péči např. omezení po úraze, alergie, diety, užívání léků - dávkování aj.
Your answer
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
Your answer
e-mailová adresa rodiče (zákonného zástupce)
pro zasílání informací před nástupem na akci a potvrzení přijetí plateb
Your answer
Telefonní číslo rodiče (zákonného zástupce)
Your answer
Chcete-li nám cokoli dalšího sdělit:
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms