Say No To 66 D - ၆၆ဃ ဖ်က္သိမ္းေပး
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အားပယ္ဖ်က္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕က ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိသည့္အမႈမ်ားအနက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ အမႈ(၇)မႈသာ ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အမႈေပါင္း(၆၆) မႈအထိ တိုးျမင့္ လာခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမႈေပါင္း (၇၃) ခု ရွိသည္ဟုေလ့လာရပါသည္။

အသေရဖ်က္မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)အား အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္း ေပၚတြင္ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားအား “အသေရဖ်က္မႈ” ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေထာင္ခ်မႈမ်ား လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သိသိသာသာတိုးျမႇင့္လာလ်က္ရွိရာ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၈၀(ခ)အရ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပါ “အသေရဖ်က္မႈ” ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ “ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႕” ေတာင္းခံသည့္ အမႈေပါင္း ၁၆၆ မႈအထိ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔အထိ) ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိ ရပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန ့ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။

၁။ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၂) ခ်က္ရွိ မပယ္ဖ်က္ဘဲ က်န္ရွိသည့္ ျပစ္မွဳ အမည္မ်ားသည္လည္း တိက် မႈ ကင္းမဲ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမွဳ လြဲမွားေစႏိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၎အျပင္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ (မူၾကမ္း) ရွိ ပုဒ္မပါ ျပစ္မႈမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္သည့္ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒတို႕တြင္ လံုေလာက္စြာပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

♣ ေခ်ာက္လွန္႕ေတာင္းယူမူ (ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၈၃ မွ ၃၈၉ အထိ)
♣ အသေရဖ်က္မႈ (ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၉၉ -၅၀၁)
♣ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၆၈)
♣ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၈၉၊ ၃၈၈၊ ၅၀၃)

၂။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးသည့္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ “အသေရဖ်က္မႈ”ကို ရဲအေရးပိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ ့ရွိရသည္။

• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ၁၀၂ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ General Comment 34 - Freedom of Expression အရ နုိင္ငံတကာကလက္ခံထားသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ၾကည့္လ်င္လည္း အသေရဖ်က္မႈအား ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္အမႈမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မည္သည့္ အသေရဖ်က္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အဆိုးဝါးဆံုးေသာ အမႈမ်ိဳးတြင္သာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူမႈ မ်ိဳးကို စဥ္းစားသင့္သည္ျဖစ္ရာ အသေရဖ်က္မႈမွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ ေပးျခင္းတို႕သည္ မည့္သို႔မွ်သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွိေပ။

၃။ “ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း” ကို ျပဆိုႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ပါက ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္ဟုဆိုရာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေနပါ။

၄။) ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အရ ၆၆ ဃ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရပါက အာမခံေပး “ႏိုင္” သည့္ ျပစ္မွဳ ျဖစ္သည္ဟု ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ္လည္း အာမခံေပးႏိုင္သည္ဟုသာ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ တရားစြဲခံရသူတိုင္း အာမခံရ၊ မရ လဲ မေသခ်ာႏိုင္ေပ။

ပုဒ္မ၆၆ဃ ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းသည္ -

၁။) မိမိ၏လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ကုိ က်င့္သံုးျခင္းကို တရား စြဲဆိုေနျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားသတင္းေထာက္ (citizen journalists) မ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားကို အသေရ ဖ်က္မႈျဖင့္တရားစြဲကာ ရာဇဝတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မတူကြဲျပားေသာအသံမ်ားကို တိတ္ဆိတ္ေစလွ်က္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည္။

၂။) ဒီမိုကေရစီနိ္ုင္ငံတစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ တရားဝင္ေသာ နိုင္ငံေရးေဝဖန္မႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထား ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထေကာင္းမ်ား ေသဆံုးေစသည္။

၃။) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားအေပၚ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသူမ်ားအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲကာ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၏အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္း၊

၄။) ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေ၀၀ါးက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ တိက်သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စီရင္ထံုးအားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳ ကဲ့သိုေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုပင္ အသေရဖ်က္မွဳဟု အမည္တပ္ လက္တစ္ လံုးျခား အလြဲသံုးစားလုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူလူထု၏ဘဝလံုၿခံဳမႈကိုပါ ထိပါးလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္း ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သိုု ့ပါ၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အား *
လက္မွတ္ (အမည္) *
Your answer
ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ ့နယ္ *
Your answer
ဆက္သြယ္ရန္ Email *ရွိပါက
Your answer
Petition Organized by
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service