แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 60 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2562
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจใการดำเนินงาน " 60 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช.ประจำปี 2562 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 60 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2562
2. กำหนดการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เวลา 18.00 น. เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและชุมชนได้พบปะสังสรรค์และเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการดำเนินงาน " 60 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช.ประจำปี 2562 มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 สถานภาพ *
1.4 การรับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ขอให้ผู้ร่วมงานคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน" 60 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช." ประจำปี 2562 ตามความคิดเห็นของท่านโดยมี 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุุด
ด้านที่ 1 วัตถุประสงค์ของงาน *
5
4
3
2
1
1. สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน และชุมชน
2. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
3. ได้รับทราบความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนและได้แนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อให้กับสถาบันฯ
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ *
5
4
3
2
1
4. การประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชน 
5. การต้อนรับและดูแลแขกผู้มีเกียรติ
6. พิธีการและการดำเนินงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับทุกฝ่าย
7. การลงทะเบียนศิษย์เก่า/รับเงิน 
8. การจำหน่ายบัตรล่วงหน้า
9. การรับบริจาคค่าดอกไม้/การคารวะครู/การพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
10. รางวัลหางบัตร/จำนวนรุ่น
11. ช่วงเวลาในการจัดงาน
12. สถานที่/การประดับตกแต่ง
13.การรักษาความปลอดภัยและจราจร
14. ดนตรี/การแสดง/แสง/สี/เสียง บนเวที 
15.อาหารโต๊ะจีน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไปควรจัดอย่างไร
Your answer
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service