แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการรับบริการในเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ
ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร *
การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย *
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ *
การสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์ *
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms