แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการรับบริการในเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด *
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร *
Clear selection
การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย *
Clear selection
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ *
Clear selection
การสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
Clear selection
ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์ *
Clear selection
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน *
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy