แบบประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ค30106 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 3 (กลุ่ม A)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
1. รายวิชานี้มีเวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
2. รายวิชานี้มีการวัดผลและการประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
3. รายวิชานี้มีเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนอย่างชัดเจน
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
4. รายวิชานี้มีเอกสารประกอบการสอนและ/หรือสื่อการสอนที่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
5. ครูมีการใช้อุปกรณ์ / สื่อการสอน / ICT ที่ใช้ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
6. รายวิชานี้มีการให้งานหรือการบ้านในปริมาณที่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
7. ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในห้องเรียนได้
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
9. ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสม่ำเสมอ
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อย
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดและอภิปรายเหตุผลเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำตอบของผู้อื่นได้
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
11. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ Problem-Based หรือ Inquiry-Based Learning หรือ Active Learning ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
12. บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนแบบ Fair and Share ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service