Oficiálna elektronická prihláška za člena/ku strany #SIEŤ

Milí sympatizanti a podporovatelia #Siete,

s radosťou sledujeme záujem o náš projekt prichádzajúci z každého kúta Slovenska. Hlásia sa k nám aktívni ľudia, ktorí chcú pomáhať a spolu s nami veria, že receptom na to, ako sa môžeme pohnúť dopredu, je tvrdá práca a poctivá verejná služba.

Všade okolo nás je práce dosť a my preto hľadáme ľudí, ktorí sa neboja vyhrnúť si rukávy. Chceme zapojiť činorodých a aktívnych ľudí s čistou minulosťou, ktorí sa budú spolu s nami hrdo hlásiť do služby.

Prihláška, ktorá nasleduje, je najpodrobnejšia, akú kedy na Slovensku politické strany ponúkli.

Proces prijatia za člena alebo členku Siete prebehne v troch krokoch:
1. vyplnením elektronického formulára
2. vyhodnotením prihlášky a schválením členstva Predsedníctvom
3. písomným vyrozumením o členstve

Vyhodnoteniu prihlášok chceme venovať zvýšenú pozornosť, prosíme preto o trpezlivosť. Celý proces je časovo náročný a bude trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na to, ako Vás privítame medzi nami,


Tím #SIEŤ
clenstvo@siet.sk

  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 400 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zamestnanie

  Uveďte stručný popis Vašich pracovných pomerov minimálne za posledné 3 roky v tvare: - dĺžka trvania od - do (napr. 1995 - 2002) - názov zamestnávateľa (napr. Slovenská pošta) - zastávaná pozícia (administratívny pracovník) V prípade, ak ste prešli viac ako troma zamestnaniami, zašlite nám, prosím, životopis na e-mailovú adresu: clenstvo@siet.sk
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 400 characters.
  This is a required question

  Iné

  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 400 characters.
  This is a required question
  This is a required question

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom, ktorým je #SIEŤ, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, a jej štatutárnymi orgánmi, prípadne sprostredkovateľom povereným v zmysle uvedeného zákona na spracúvanie osobných údajov, a to na účely spracovania žiadosti o členstvo, vytvorenia databázy podporovateľov a zasielania informácií o politickej strane a jej činnosti. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že mnou uvedené údaje svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú uvedenému účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Súhlas udeľujem do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou alebo e-mailom na adrese Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, resp. clenstvo@siet.sk, pričom odvolanie súhlasu je účinné od okamihu doručenia na uvedenú adresu. Zároveň som bol informovaný o právach podľa § 28 zákona, t. j. najmä o práve na informácie o stave spracúvania osobných údajov, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, práve na likvidáciu osobných údajov, ak bol naplnený účel ich spracúvania.
  This is a required question

  Odoslaním elektronickej prihlášky potvrdzujem správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Nesprávne a nepravdivo uvedené závažné skutočnosti môžu byť v budúcnosti dôvodom pre začatie konania o vylúčení zo strany #Sieť.