Over klimaatactie voor onze generatie valt niet te onderhandelen / Climate action for our generation is non-negotiable
This collective statement, initiated by the student collective Students for Climate NL, is signed by both students, and by those professors who support students in their climate strike on the 25th of April.

---English below---
Nadat scholieren in Nederland de afgelopen maanden massaal de straat op zijn gegaan voor het klimaat is het tijd dat wij, studenten, ons bij de strijd voegen. Wij worden hierin gesteund door meerdere van onze docenten. Voor ons is het duidelijk dat de klimaatcrisis onvoldoende als een crisis wordt behandeld. Het gevolg hiervan is dat de maatregelen waar onze bestuurders mee komen — of deze bestuurders zich nu bevinden in de Tweede Kamer, het hoger onderwijs, of het bedrijfsleven — op vrijwel alle vlakken onvoldoende toereikend zijn. Wij, studenten, zijn daarom genoodzaakt om te gaan staken. De volgende constateringen hebben ons naar deze conclusie geleid:

1. Na meer dan drie decennia vrijwel niks te hebben gedaan op het gebied van klimaatbeleid moet de overheid flinke herstelwerkzaamheden doorvoeren om haar eigen falen goed te maken. In plaats daarvan trekt onze regering, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, eenendertig (!) jaar uit om te werken naar een groene economie. Dit is te lang. Om een leefbare planeet voor onze generatie te garanderen zijn wij het aan onszelf verplicht om veel en veel meer daadkracht van onze regering te eisen.

2. De opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5°C, zoals voorgesteld in het IPCC rapport. Alles meer dan 1,5°C heeft voor honderden miljoenen mensen werkelijk catastrofale gevolgen. Geen van de klimaatmaatregelen van onze regering zijn op dit doel van 1,5°C ingesteld. Door 1,5°C niet als streefdoel aan te houden brengt de regering een leefbare toekomst voor ons jonge mensen in gevaar.

3. Wat nodig is om klimaatverandering echt aan te pakken is een grote herwaardering van onze prioriteiten. Het klimaat is belangrijker dan het vestigingsklimaat. Deze simpele waarheid wordt door onze bestuurders onvoldoende ingezien en zelfs in twijfel getrokken.

4. In het overgrote deel van de studies op de hogeschool en universiteit worden wij niet voorbereid op de uitdaging van klimaatverandering. Het grootste politieke, sociale, medische en economische probleem van onze tijd is in onze curricula vrijwel geheel afwezig. Door studenten niet genoeg voor te bereiden op de klimaatcrisis sturen hogescholen en universiteiten hun studenten blind de deur uit.

5. Het klimaatbeleid van onze regering is niet sociaal genoeg. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd zijn het de mensen die het minst schuld hebben aan de klimaatcrisis die de meeste lasten krijgen gepresenteerd. Een eerlijk klimaatbeleid is een beleid waarin de grootste vervuilers echt verantwoordelijk worden gehouden, en een beleid dat solidair is met de mensen met de minste middelen.

6. Veel universiteiten en hogescholen gaan nog steeds lucratieve financiële verbintenissen aan met vervuilende bedrijven — dezelfde bedrijven die de meeste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatcrisis waar wij ons in begeven. Het is onacceptabel dat de onderwijsinstituten die jonge mensen opleiden indirect profiteren van het onleefbaar maken van onze planeet.

De minimale eis die wij aan onze bestuurders stellen is simpel: een leefbare toekomst op een leefbare planeet. Geen van onze bestuurders doet op dit moment voldoende om aan deze eis te voldoen. Door op 25 april te staken maken wij studenten duidelijk dat we niets minder dan de volledige inwilliging van deze eis accepteren.

---English---
After the high school student strikes for climate of the last couple of months, it is time that we, students from universities all over the Netherlands, join the climate struggle. In this we are being supported by our professors. For us it is clear that the climate crisis is insufficiently being treated as a crisis. The result is that the measures that are proposed by our leaders - whether these leaders are in our parliament, in higher education, or in the private sector - are by almost every measure completely insufficient. We, students, are therefore forced to go on strike. The following observations have led us to this conclusion.

1. After over three decades of failure in the climate policy of our government, our government is obliged to make substantial reparations to make up for their failure. Instead, as was agreed in our government’s climate agreement, they have set out thirty one (!) years to work towards a green transformation of our economy. This is too long. To safeguard a livable planet for our generation we are obliged to demand a lot more decisivenes of our leaders.

2. The warming of the earth must be limited to 1.5°C, as was suggested in the IPCC report. To have more than 1.5°C of warming will have catastrophic effects for hundreds of millions of people. In their climate measures our government has not set 1.5°C as a target. The consequence of this is that our government is hereby endangering a livable planet for our generation.

3.What is needed to fully tackle climate change is a revaluation of our priorities. The climate is more important than the business climate. This simple truth is insufficiently grasped by our leaders, and is sometimes even called into question.

4.In most of our studies we are not being prepared for the challenge of climate change. The biggest political, social, medical, and economic problem of our time is in most of our curricula completely absent. By not preparing their students for the climate crisis, our institutions of higher education fail to prepare us for the problems we face today.

5. The climate policy of our government is insufficiently fair. Not only in The Netherlands but worldwide, those who are least to blame for the climate crisis bear the brunt. A fair climate policy is a policy wherein the biggest polluters are truly held responsible, and which is solidary with those with the least means.

6. Many of our institutions of higher education still have lucrative financial ties to polluting industries - the same industries who are most responsible for today’s climate crisis. It is unacceptable that the institutes of learning which aim to educate the young are indirectly profiting from making our planet uninhabitable.

The minimal demand we put to our leaders is simple: a livable future on a livable planet. None of our leaders are doing enough to fulfil this demand. By going on strike on the 25th of April, we students will make clear that nothing less than the fulfilment of this demand is acceptable for us.
Je naam/Your Name
Your answer
Je functie/Your function (student, hoogleraar, universitair docent, PhD candidate etc.)
Your answer
Je universiteit of hogeschool/Your university (of applied sciences)
Your answer
Je vakgebied/Your field of study
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiteit van Amsterdam. Report Abuse - Terms of Service