ข้อสอบชุดวิชาที่ ๑ สมรรถนะพื้นฐาน เรื่องที่ ๘ ความรู้เรื่อง ICT
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๒. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓. เพื่อให้มี จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
๑. อธิบายความหมายระบบสารสนเทศ
๒. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
๓. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
๔. ปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการใช้อีเมล์
๕. ปฏิบัติการใช้ระบบเครือบ่ายเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล นำเสนอ ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
ตารางวิเคราะห์ประเด็นออกข้อสอบ
1. สารสนเทศพื้นฐาน
หัวเรื่องย่อย ความหมายของสารสนเทศ
สาระสำคัญ
- ความหมายข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- การประยุกต์ใช้ ผลกระทบ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ


Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service