โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 2560
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากร
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพการรับราชการ *
สำนัก/กอง/สังกัด *
อายุราชการ *
ท่านเคยเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1
ระดับความพึงพอใจน้อย คือ 2
ระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ 3
ระดับความพึงพอใจมาก คือ 4
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) *
1 (พึงพอใจน้อยที่สุด)
2
3
4
5 (พึงพอใจมากที่สุด)
1. ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านประวัติต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ซับซ้อน
2. ระบบข้อมูลมีความเป็นหมวดหมู่ ทำให้ท่านสามารถใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
3. ระบบเครือข่าย internet หรือ intranet มีความเสถียร ไม่มีปัญหาตลอดการใช้งาน
4. ท่านมีความมั่นใจระบบ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบุคคลของท่าน (เมื่อท่านได้กำหนดรหัสผ่านใหม่แล้ว) ความพึงพอในด้านการใช้บริการฐานข้อมูลในระบบ
5. ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน
6. ข้อมูลบุคคล ข้อมูลประวัติรับราชการด้านต่าง ๆ ของท่านในระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
7. ท่านสามารถนำข้อมูลในระบบไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูล
8. ท่านมีความเชื่อถือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ
9. เมื่อพบว่า ข้อมูลของท่านมีความผิดพลาด ท่านสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
*
1 (พึงพอใจน้อยที่สุด)
2
3
4
5 (พึงพอใจมากที่สุด)
1. ท่านดำเนินการขออนุญาตลาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
2. ท่านสามารถใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย
3. ท่านคิดว่าระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกในการขอลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัวของท่าน
4. ท่านสามารถแนะนำการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้อื่นได้
5. ท่านใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์แล้วเคยเกิดปัญหาด้านการใช้งาน
6. หากเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องท่านสามารถแจ้ง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของสำนัก/กอง หรือระดับกรม ได้โดยง่าย
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
Your answer
ขอบคุณครับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms