แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำชี้แจง(สำหรับบัณฑิตเป็นผู้ตอบ) แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลสมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอความร่วมมือจากบัณฑิตให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

  ตอนที่1.ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 สถานภาพการทำงานปัจจุบัน

  กรุณาแจ้งภาวะการทำงานในปัจจุบันนี้ของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question