แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
คำชี้แจง
แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
ประเภทผู้ใช้งาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน เว็บไซต์สำนักหอสมุด
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms