รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ

จึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้

เอกสารประกอบ
- สรุปหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>>> https://drive.google.com/open?id=0B-2o9pAilfBBVGQtbXNNa3lCSkU
- (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
>>> https://drive.google.com/open?id=0B-2o9pAilfBBc3N4SUJwaGh6b2M
- (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
>>> https://drive.google.com/open?id=0B-2o9pAilfBBNTlMWk83MGtlcjA
- (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
>>> https://drive.google.com/open?id=0B-2o9pAilfBBQnZfVFN3OVVPNE0
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
>>> https://goo.gl/forms/Ku3yHxrmXgKlaomp2
- รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
>>> https://goo.gl/forms/5muzpmnvqMyWZekC2
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการอุดมศึกษาให้ชัดเจน และจัดระบบบริหารราชการให้มีเอกภาพและสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Council of University President of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms