แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จำนวนเงินที่จ่ายค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือน ถ้าจ่ายแล้วใส่จำนวนเป็นบวก ถ้าได้รับใบแจ้งหนี้และยังไม่ได้จ่ายให้ใส่จำนวนเงินเป็น -xxxx ซึ่งจะปรากฎตัวเลขติดลบและตัวอักษรเป็นสีแดง
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question