แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
คำชี้แจง
1. แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ นี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานบริหารและการจัดการสถานศึกษาของฝ่ายบริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำข้อสรุปไปรายงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตามประเด็นพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีดังนี้
5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
4 หมายถึง ดีเลิศ
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง กำลังพัฒนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษาตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะภาพรวม
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail : qa.puttha@gmail.com Facebook: Quality Assessment Puttha
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service