แบบสำรวจ “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

คำชี้แจง

แบบสำรวจฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
1) เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้สำรวจ ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลา
และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุณาทำคลิกเลือกความพึงพอใจที่ท่านเลือก)

  1.การอำนวยความสะดวก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คุณภาพการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.ทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จบแบบสอบถาม 2560