แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา (TQF)
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมของอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างและเลือกช่องคำตอบ
รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 = ระดับมากที่สุด
4 = ระดับมาก
3 = ระดับปานกลาง
2 = ระดับน้อย
1 = ระดับน้อยที่สุด
1. คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม *
1
2
3
4
5
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2 สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่วได้
1.3 เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4 มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
1.5 มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์
1.6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมการดารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
2. คุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ *
1
2
3
4
5
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครอง
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการทางวิชาชีพและการนำไปใช้
2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
3. คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา *
1
2
3
4
5
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหา
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ การวิจัย นวัตกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
3.4 สามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) ที่เปลี่ยนแปลง
4. คุณภาพบัณฑิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
1
2
3
4
5
4.1 มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
4.2 สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในทีมสุขภาพ ชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
4.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
1
2
3
4
5
5.1 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็น
5.4 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
6. คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ *
1
2
3
4
5
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัวและชุมชน
6.2 สามารถปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายและสิทธิของผู้ป่วย
6.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.5 สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ความคิดเห็นอื่นของผู้ประเมิน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse