แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาตอบคำถาม ทุกข้อตามความเป็นจริงเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศและกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการหรือไม่ *
หากข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานไม่ตรงตามความต้องการ ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มดังนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy