แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ตำแหน่ง *
Your answer
ระยะการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล *
Required
ผู้รับบริการ *
Required
หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์
จำนวนเครื่องที่ให้บริการ *
Required
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ *
Required
ความเสถียรของระบบปฏิบัติการ (Windows) *
Required
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรมอื่น (Software) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ (ต่อ)
ด้านงานเว็บไซต์ (http://www.paihospital.net)
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี *
Required
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน *
Required
เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว *
Required
การจัดรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอมีความเหมาะสม *
Required
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด,ลักษณะ) *
Required
ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ (ต่อ)
ด้านฐานข้อมูลต่างๆในโรงพยาบาล (Database)
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน *
Required
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่ายและสะดวก *
Required
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิมได้ *
Required
การรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ (ต่อ)
ด้านงานบริการระบบเครือข่าย (Network -- Lan & Wireless)
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง *
Required
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย *
Required
ความทันสมัยของระบบเครือข่าย *
Required
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้ *
Required
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ (ต่อ)
ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security)
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus,ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า) *
Required
ความปลอดภัยของข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้งานอยู่ *
Required
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่ *
Required
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน *
Required
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ (ต่อ)
ด้านการให้บริการ (Service)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ *
Required
การให้บริการในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ *
Required
การให้บริการในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ HIS *
Required
การให้บริการในส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ *
Required
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ของบุคลากรฝ่าย IT *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms