SSD2020 AIR LOIDHNE - FOIRM-IARRTAIS | APPLICATION FORM
Bidh Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020 a' gabhail àite eadar 6 agus 10 Iuchar 2020. Tha i fosgailte do dh'iarrtasan bho dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig le ùidh ann an dràma a bhios eadar 13 agus 17 aig àm na Sgoile. Tha an Sgoil saor 's an asgaidh agus tha àireamh chuibhrichte de dh'àiteannan ri fhaotainn innte. 'S e Diciadain 1 den Iuchar a cheann-latha airson iarrtasan.

Gaelic Drama Summer School Online 2020 will take place between the 6th and 10th of July 2020. Applications from Gaelic speaking teenagers interested in drama aged between 13 and 17 at the time of the School are welcome. The School is free of charge and a limited of places are available. Wednesday 1st July is the closing date for applications.
Ainm *
Name
Ceann-latha Breith *
Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Ainm àrd-sgoil
Name of secondary school
A bheil eòlas sam bith agad air dràma? Ma tha, thoir dhuinn gearr-iomradh air d' eòlas gu h-ìosal. *
Do you have any drama experience? If yes, please give a brief summary of your experience below.
Carson a tha thu ag iarraidh pàirt a ghabhail ann an Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020? *
Why do you want to attend Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020?
Àireamh-fòn taighe agus/no fòn-làimhe do phàrant/ neach-cùraim *
Home and/or mobile telephone number of your parent/ carer
Seòladh post-d do phàrant/ neach-cùraim *
Email address of your parent/ carer
Dìon-cloinne & Dìon dàta
Dìon-cloinne/ Dìon dàta: Ainm sgrìobhte pàrant (tha ainm-sgrìobhte eileagtronaigeach ceadaichte). Ma shoirbhicheas le do thagradh, cuimhnich le bhith sgrìobhadh d'ainm gu h-ìosal is le bhith cuir an gnìomh ceangal Zoom a gheibhear bho luchd-obrach FnG, gu bheil thu ag aontachadh gun do leugh agus gun do thuig thu a h-uile sìon a tha sgrìobhte gu h-àrd. *
Child/data protection: Parent signature (electronic signature is acceptable) Should your application be successful, please know that by signing below as well as activating the Zoom link provided by FnG staff you are agreeing to having read and understood all of the above.
Dìon-cloinne/ Dìon dàta: Ainm-sgrìobhte a' chompàirtiche (compàirtichtean a tha 16 & 17 bliadhna a dh' aois a-mhàin). (tha ainm-sgrìobhte eileagtronaigeach ceadaichte) Ma shoirbhicheas le do thagradh, cuimhnich le bhith sgrìobhadh d'ainm gu h-ìosal is le bhith cuir an gnìomh ceangal Zoom a gheibhear bho luchd-obrach FnG, gu bheil thu ag aontachadh gun do leugh agus gun do thuig thu a h-uile sìon a tha sgrìobhte gu h-àrd.
Child/data protection: Participant signature (only those age 16 & 17) (electronic signature is acceptable) Should your application be successful, please know that by signing below as well as activating the Zoom link provided by FnG staff you are agreeing to having read and understood all of the above.
Dè'n t-seòladh post-d a chleachdar airson seiseanan SSDAL? *
What e-mail address will be used for SSDAL sessions?
Ainm pàrant/neach-cùraim N.B. Tha seo a' dearbhadh gu bheil thu a' toirt cead don neach a tha air ainmeachadh gu h-àrd iarrtas a chur a-steach do Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020. *
Name of parent/ carer. N.B. This confirms that you are giving permission to the individual named above to apply for Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy