แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในต่อเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ การให้บริการส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
เว็บไซต์ : http://library.yru.ac.th/
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศมากน้อยเพียงใด หมายเหตุ ระดับ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านเนื้อหา
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
ดีมาก
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse