ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ျကားေရးႏွင္႔သင္ယူေရး စစ္တမ္း (ေက်ာင္းမ်ားအတြက္)
ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားတြင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာလိုက္နာက်င္႔သံုးမွဳမ်ားႏွင္႔ဗဟုသုတဆိုင္ရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဆီသို႔ ဆက္လက္လက္ဆင္႔ကမ္းကူးေျပာင္းေပးခ်င္ေသာ အရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ဂီတႏွင္႔အက၊ပြဲေတာ္မ်ားႏွင္႔ရိုးရာဓေလ႔မ်ား၊လက္မွဳပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအႏုပညာ(သို႔)လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား…အစရွိသည္တို႔သည္ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ား၏မူကြဲမ်ားထဲမွတခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။စင္စစ္ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ဆိုသည္မွာက်ြနု္ပ္တို႔၏အနီးတစ္ဝိုက္ပတ္ဝန္းက်င္မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆိုပင္တည္ရွိေနပါသည္။

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္ေလ်ွာက္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းအမ်ားစုႏွင္႔ ဆရာ/ဆရာမ အမ်ားစုသည္ ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေျကာင္း အား သင္ျကားေ၇းႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေလ႔ရွိျကကာ၊ စာသင္ယူမွဳလုပ္ငန္းစဥ္အားေက်ာင္းသားမ်ား၏လက္ေတြ႔ဘဝႏွင္႔ပိုမို၍ခ်ိတ္ဆက္ေပးနိုင္ရန္ျကိဳးပမ္းေလ႔ရွိျကသည္။ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေျကာင္းအားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္နည္းလမ္း
မ်ားစြာရွိပါသည္။၄င္းအားဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင္႔သင္ျကားေပး၍လည္းရသည္။ဥပမာအားျဖင္႔ေက်ာင္းသား
မ်ားမွရိုးရာဂီတႏွင္႔ျပည္တြင္းအကပညာရပ္မ်ား(သို႔)ပန္းခ်ည္ထိုးျခင္းတို႔ကိုသင္ယူနိုင္သည္။၄င္းသည္စာသင္ယူမွဳျဖစ္စဥ္အားလည္းအေထာက္အကူျပဳေပးနုိင္သည္။ဥပမာ-ဂ်ီျသေမျတီေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းရက္ကန္းယက္လုပ္ျခင္းအားေလ႔လာျခင္း(သို႔)သိပၸံဘာသာရပ္အားေလ႔လာရန္ျပည္တြင္းပတ္ဝန္းက်င္ေလ႔လာမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို႔အားျပဳလုပ္နိုင္သည္။ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေျကာင္းသင္ျကားမွဳအားသင္ရိုးညြွန္းတမ္းျပင္ပလွဳပ္ရွားမွဳ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားေသာမည္သည္႔အပိုင္းတြင္မဆို တီထြင္ဆန္းသစ္ဖန္တီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်နိုင္ပါသည္။

ယူနက္စကို(ကုလသမဂၢ၏ပညာေရး၊သိပၸံႏွင္႔ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း)သည္အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္
ရွိေသာ မူလတန္းႏွင္႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ျကားမွဳႏွင္႔သင္ယူမွူအပိုင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေျကာင္းအား မည္ကဲ႔သို႔အသံုးခ်ေနသည္ကိုသိရွိနားလည္ရန္ စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင္သည္ ေက်ာင္းအုပ္(သို႔) ဒုေက်ာင္းအုပ္ (သို႔) ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမွဳ၏ အဖြဲဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက အထက္ပါကိစၥႏွင္႔ပတ္သတ္၍ သင္၏အသံအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၁၅ရက္ မတိုင္ခင္တြင္ ျကားသိလိုပါသည္။

ဤစစ္တမ္းမွ၇ွာေဖြေတြ႔ရွိမွဳမ်ားသည္ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေျကာင္းႏွင္႔ပတ္သတ္၍စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ျကားမွဳ၊သင္ယူမွဳမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားအားျမွင္႔တင္လွဳံေဆာ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိလူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ရွင္သန္ေနဆဲယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္္ေပးနိုင္ရန္လည္းအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစစ္တမ္းအားေျဖဆိုရန္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ျကာျမင္႔နိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းအေပၚသင္၏တု႔ံျပန္မွဳမ်ားအား လ်ိွိဳ႔ဝွက္သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ျပီးရလဒ္မ်ားအားစုေပါင္းအခ်က္အလက္အေနျဖင္႔သာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳအတြက္ျကိဳတင္၍အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


If you encounter technical difficulties, please contact us: livingheritage.in.schools@gmail.com.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy